ZİYARETÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ZİYARETÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kappa Kalıp İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi  (“KAPPA”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Hükümleri Doğrultusunda, Veri Sorumlusu Sıfatıyla Hareket Etmektedir. KAPPA Kişisel Verilerinizi, Kanun Ve Diğer Uygulanabilir Mevzuat Ile Işyeri Güvenliği Kuralları Ve Düzeni Uyarınca, Işbu Aydınlatma Metninde Yer Alan Şartlar Kapsamında Mevzuatta Belirtilen Yükümlülüklerine Uygun Şekilde, Faaliyet Ve Hizmet Amaçları Ile Uygun Şekilde Işlemektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebepleri 

KAPPA, Verilerinizi, Kanun Kapsamında Veri Sorumlusu Olan KAPPA’nın (I) Hukuki Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi Için Zorunlu Olması, (Ii) Bir Sözleşmenin Kurulması Veya Ifasıyla Doğrudan Doğruya Ilgili Olması Ile (Iii) Veri Sorumlusu KAPPA’nın Meşru Menfaatleri Için Veri Işlenmesinin Zorunlu Olması Ve (Iv) Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması Için Veri Işlemenin Zorunlu Olması Hukuki Sebepleri Kapsamında Işlemektedir.

Bunun Yanında Verilerinizi, Iş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlara Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Iş Sağlığı Ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi Süreçlerinin Yürütülmesi, Işyerinin Güvenliğinin Sağlanması Faaliyetinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, KAPPA’nın Taraf Olduğu Sözleşmelere Ilişkin Süreçlerin Yürütülmesi Ve Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi Amaçları Doğrultusunda Işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel Verileriniz KAPPA’nın Merkezinde Bulunan Kameralar Yoluyla Görüntü Elde Edilmesi Yoluyla Otomatik Olarak Elde Edilmektedir. Kişisel Verileriniz Ayrıca, Ziyaretçi Kayıt Formunun Tarafınızca Doldurulması Ve/Veya Tarafınızca Yazılı Ve/Veya Basılı Şekilde Iletilen Belge Ve/Veya Araçlar Yoluyla Elde Edilmektedir.

KAPPA’nın Kişisel Verileri Aktardığı Kişi Ve Kurumlar Ile Aktarım Amaçları

KAPPA, Kişisel Verilerinizi, Iş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlara Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Iş Sağlığı Ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi Süreçlerinin Yürütülmesi, Işyerinin Güvenliğinin Sağlanması Faaliyetinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, KAPPA’nın Taraf Olduğu Sözleşmelere Ilişkin Süreçlerin Yürütülmesi Ve Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi Amaçlarıyla, Yurtiçinde Bulunan Müşteriler Ve Gerçek Kişiler Ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerine, Kanun’un Veri Aktarımına Ilişkin Olan 8. Maddesine, Gerekli Idari Ve Teknik Tedbirlerin Alınması Yoluyla Aktarabilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Ilgili Kişinin Haklarını Düzenleyen 11. Maddesi Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar Aşağıdaki Gibidir:

  • Kişisel Veri Işlenip Işlenmediğini Öğrenme,
  • Kişisel Verilerin Işlenme Amacını Ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,
  • Yurt Içinde Veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme,
  • Kişisel Verilerin Eksik Ya Da Yanlış Işlenmiş Olması Halinde Bunların Düzeltilmesini Isteme,
  • Kanun’un 7. Maddesinde Öngörülen Şartlar Çerçevesinde Kişisel Verilerin Silinmesini Veya Yok Edilmesini Isteme,
  •  (D) Ve (E) Bentleri Uyarınca Yapılan Işlemlerin, Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini Isteme,
  • İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kendiniz Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına Itiraz Etme,
  • Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak Işlenmesi Sebebiyle Zarara Uğraması Hâlinde Zararın Giderilmesini Talep Etme.

Haklarınızı Kullanma Usulü

Yukarıda Yer Alan Haklarınız Doğrultusunda Başvurunuzu Ve Taleplerinizi Içeren Dilekçenizi, KAPPA’nın Internet Sitesinde (https://www.kappa.gen.tr) Yer Alan “KVKK Kapsamında İlgili Kişi Başvuru Dilekçesi”sini Doldurarak;

Beytepe Mah. 5387. Cad. Mira Ofis A Blok No:15/49, 06800 Çankaya/Ankara/Türkiye  Adresinde Bulunan KAPPA’nın Merkezine Kimlik Ibraz Ederek Şahsen Başvuru Yoluyla Veya Aynı Adrese Posta ile Göndermek Suretiyle Veya,

KAPPA’ya Ait info@kappa.gen.tr Adresine E-Posta Göndermek Suretiyle iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinize Ilişkin Talepleriniz Değerlendirilerek KAPPA’ya Ulaştığı Tarihten Itibaren En Geç 30 (Otuz) Gün Içinde Cevaplandırılacaktır.

Kişisel Verilerinizin Saklama Ve Imha Faaliyetlerine Ilişkin Olarak KAPPA’nın Veri Saklama Ve İmha Politikası’na, Ayrıca KAPPA’nın Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Ile Çerez Politikası’na Ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası’na KAPPA’nın Internet Sitesi (https://www.kappa.gen.tr) Üzerinden Ulaşabilirsiniz.