KAPPA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI İLE ÇEREZ POLİTİKASI

KAPPA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI İLE ÇEREZ POLİTİKASI

 1. Amaç Ve Kapsam
 2. Kısaltmalar Ve Tanımlar
 3. Kayıt Ortamı
  1. Elektronik Ortamlar
  2. Fiziksel Ortamlar
 4. Kişisel Veri İşleme İlkeleri
  1. Hukuka Ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma
  2. Doğru Ve Gerektiğine Güncel Olma
  3. Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlar Için Işlenme
  4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı Ve Sınırlı Olma
  5. İlgili Mevzuatta Öngörülen Veya Işlendikleri Amaç Için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme
 5. Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, İşlenme Amaçları Ve Aktarılması
  1. Kişisel Verilerin Korunması
  2. Kişisel Verilerin İşlenmesi
  3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
  4. Kişisel Verilerin Aktarılması
   1. Kişisel Verilerin Yurtiçine Aktarılması
   2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
  5. İlgili Kişiler’in Aydınlatılması
 6. Kişisel Verilerin Saklama Ve İmha Süreleri
 7. Teknik Ve İdari Tedbirler
  1. Teknik Tedbirler
  2. İdari Tedbirler
 8. Çerez Kullanımı Ve Çerez Politikası
  1. Çerez Nedir?
  2. Çerez Kullanımı
 9. Politika’nın Güncellenmesi
 10. Politika’nın Yayınlanması, Saklanması Ve Yürürlüğe Girmesi

 

Amaç Ve Kapsam

Kappa Kalıp İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi  (“KAPPA”), Çalışan, Çalışan Adayı, Stajyer, Müşteri/Tedarikçi/Altyüklenici Çalışanı Ve/Veya Yetkilisi, KAPPA Hissedarları, Ziyaretçi Ve Sair Üçüncü Gerçek Kişilere Ilişkin Kişisel Verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Ve Ilgili Sair Mevzuat Hükümlerine Uygun Olarak Işlemeyi Ilke Olarak Benimsemiştir.

Bu Doğrultuda, Işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Ile Çerez Politikası (“Politika”), KAPPA Tarafından Mevzuat’a Uygun Şekilde Gerçekleştirilen Faaliyetler Sırasında Kişisel Verilerin Işlenmesine Ilişkin Usul Ve Esaslar Ile Alınan Idari Ve Teknik Tedbirler Konusunda İlgili Kişileri Bilgilendirmek Amacıyla Hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Saklanmasına, Imha Edilmesine Ve/Veya Anonim Hale Getirilmesine Ilişkin Işlemler, KAPPA’nın Internet Sitesinde (https://www.kappa.gen.tr) Yer Alan Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası’nda Belirlenen Usul Ve Esaslara Uygun Olarak Gerçekleştirilir. Bunun Yanında, KAPPA’nın Faaliyetleri Kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Işlenmesi Ve Korunmasına Ilişkin Olarak Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası Da Ayrıca KAPPA’nın Internet Sitesinde Yayınlanmıştır.

İşbu Politika’nın Kapsamını Çalışan, Çalışan Adayı, Stajyer, Müşteri Çalışanı, Müşteri Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Altyüklenici Çalışanı, Altyüklenici Yetkilisi, KAPPA Hissedarları, Ziyaretçiler Ve Sair Üçüncü Gerçek Kişilere Ilişkin Olan, KAPPA Tarafından Işlenen Tüm Kişisel Veriler Oluşturmaktadır.

İşbu Politika, KAPPA Tarafından Düzenlenerek Yürürlüğe Girmiştir. İşbu Politika, KAPPA’nın Internet Sitesinde (https://www.kappa.gen.tr) Yayınlanarak İlgili Kişiler’in Erişimine Sunulmuştur.

KAPPA Tarafından Işlenen Tüm Kişisel Veriler, Kanun’un 4. Maddesi Doğrultusunda Hukuka Ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak, Doğru Ve Güncel Bir Şekilde, Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlar Kapsamında, Işlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olarak, Ilgili Mevzuatta Öngörülen Veya Işlendikleri Amaç Için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilerek Işlenmektedir. Bunun Yanında KAPPA Tarafından Işlenen Kişisel Veriler Kanun’un 5 Ve 6. Maddesi’nde Belirtilen Şartlara Ve Ilgili Mevzuata Uygun Şekilde Işlenmektedir.

Kısaltmalar Ve Tanımlar

ık Rıza: Belirli Bir Konuya Ilişkin, Bilgilendirilmeye Dayanan Ve Özgür Iradeyle Açıklanan Rızayı Ifade Eder.

Anonim Hale Getirme: Kişisel Verilerin, Başka Verilerle Eşleştirilerek Dahi Hiçbir Surette Kimliği Belli Veya Belirlenebilir Bir Gerçek Kişiyle Ilişkilendirilemeyecek Hale Gelmesini Ifade Eder.

Başkanlık: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığını Ifade Eder.

Elektronik Ortam(Lar): Kişisel Verilerin Elektronik Aygıtlar Ile Oluşturulabildiği, Okunabildiği, Değiştirilebildiği Ve Yazılabildiği Her Türlü Elektronik Kayıt Ortamını Ifade Eder.

Fiziksel Ortam(Lar): Elektronik Ortam’ların Dışında Kalan Tüm Yazılı, Basılı, Görsel Ve Sair Diğer Fiziki Kayıt Ortamlarını Ifade Eder.

İlgili Kişi: Kişisel Verisi Işlenen Gerçek Kişiyi Ifade Eder.

İrtibat Kişisi: KAPPA Tarafından, Kanun Ve Kanun’a Dayalı Olarak Çıkarılacak Ikincil Düzenlemeler Kapsamındaki Yükümlülükleriyle Ilgili Olarak, Kurum Ile Iletişimi Sağlamak Amacıyla Sicil’e Kayıt Esnasında Bildirilen Gerçek Kişiyi Ifade Eder.

Kişisel Verilerin İmha Edilmesi: Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve/Veya Anonim Hale Getirilmesini Ifade Eder.

Kayıt Ortamı: Tamamen Veya Kısmen Otomatik Olan Ya Da Herhangi Bir Veri Kayıt Sisteminin Parçası Olmak Kaydıyla Otomatik Olmayan Yollarla Işlenen Kişisel Verilerin Bulunduğu Her Türlü Ortamı Ifade Eder.

Kişisel Veri: Kimliği Belli Veya Belirlenebilir Gerçek Kişiye Ilişkin Her Türlü Bilgiyi Ifade Eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin Tamamen Veya Kısmen Otomatik Olan Ya Da Herhangi Bir Veri Kayıt Sisteminin Parçası Olmak Kaydıyla Otomatik Olmayan Yollarla Elde Edilmesi, Kaydedilmesi, Depolanması, Muhafaza Edilmesi, Değiştirilmesi, Yeniden Düzenlenmesi, Açıklanması, Aktarılması, Devralınması, Elde Edilebilir Hâle Getirilmesi, Sınıflandırılması Ya Da Kullanılmasının Engellenmesi Gibi Veriler Üzerinde Gerçekleştirilen Her Türlü Işlemi Ifade Eder.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu Ifade Eder.

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu Ifade Eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin Irkı, Etnik Kökeni, Siyasi Düşüncesi, Felsefi Inancı, Dini, Mezhebi Veya Diğer Inançları, Kılık Ve Kıyafeti, Dernek, Vakıf, Ya Da Sendika Üyeliği, Sağlığı, Cinsel Hayatı, Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleriyle Ilgili Verileri Ile Biyometrik Ve Genetik Verilerini Ifade Eder.

Sicil: Başkanlık Tarafından Tutulan Veri Sorumluları Sicili’ni Ifade Eder.

Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi (VERBİS): Veri Sorumlularının Sicil’e Başvuruda Ve Sicil’e Ilişkin Ilgili Diğer Işlemlerde Kullanacakları, Internet Üzerinden Erişilebilen, Başkanlık Tarafından Oluşturulan Ve Yönetilen Bilişim Sistemini Ifade Eder.

Kayıt Ortamı

KAPPA Tarafından Işlenen Özel Nitelikli Kişisel Veriler, (I) Elektronik Ortamlar Ile (Ii) Fiziksel Ortamlarda Tutulmaktadır.

Elektronik Ortamlar

KAPPA Tarafından Işlenen Kişisel Verilerin Tutulduğu Elektronik Kayıt Ortamları Aşağıdaki Gibidir:

Kişisel Bilgisayarlar

Sunucular

Bulut Sistemi

Veri Tabanları

Çıkartılabilir/Harici Bellekler/CD’ler

Yazılımlar (Ofis Yazılımları, ERP Yazılımı)

Mobil Cihazlar (Telefon, Tablet Vb.)

Yedekleme Sistemleri

E-Postalar

Fiziksel Ortamlar

KAPPA Tarafından Işlenen Kişisel Verilerin Tutulduğu Fiziksel Kayıt Ortamları Aşağıdaki Gibidir:

Yazılı, Basılı Ve Görsel Ortamlar

Dosyalar

Kağıtlar

Klasörler

Kapalı Ve Kilitli Dolaplar

Kapalı Ve Kilitli Çekmeceler

Arşiv Odaları

Kişisel Veri İşleme İlkeleri

Hukuka Ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma

Söz Konusu Ilke Uyarınca KAPPA Tarafından Işlenen Kişisel Veriler, Uygulanabilir Mevzuat Kapsamında Getirilen Tüm Ilke Ve Yükümlülüklere Uygun Olarak Işlenmektedir. Kişisel Verilerin Işlenmesi Sırasında İlgili Kişiler’in De Çıkarları Ve Makul Beklentileri Gözetilerek İlgili Kişiler’in Beklemediği Ve/Veya Beklemesinin De Gerekmediği Sonuçların Ortaya Çıkmasının Önlenmesini Sağlayacak Şekilde Hareket Edilmektedir. Bu Kapsamda, KAPPA Tarafından Işlenen Kişisel Veriler, Türk Medeni Kanunu’nun 2. Maddesi’nde Düzenlenen Dürüstlük Kuralına Ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağına Uygun Olarak Işlenmektedir.

Doğru Ve Gerektiğine Güncel Olma

KAPPA Tarafından Işlenen Kişisel Veriler, Veri Sorumlusunun Kişisel Verilerin Doğru Ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması Noktasındaki Aktif Özen Yükümlülüğüne Uygun Olarak Işlenmektedir. Bu Doğrultuda KAPPA Tarafından Yürütülen Faaliyetler Sırasında, Kişisel Verilerin Elde Edildiği Kaynaklar Belirlenerek, Söz Konusu Kaynağın Doğruluğu Tespit Edilmekte Olup Kişisel Verilerin Güncellenmesini Gerektiren Durumlarda Ilgili Kişisel Veriler Güncellenmektedir.

Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlar Için Işlenme

Kanun’da Düzenlenmiş Olan Bu Ilke Kapsamında, KAPPA Tarafından Yürütülen Faaliyetlerde, (I) Kişisel Veri Işleme Faaliyetleri Açık Ve Anlaşılır Şekilde Yürütülmekte Olup (Ii) Kişisel Veri Işleme Faaliyetlerinin Hangi Işleme Şartlarına Bağlı Olarak Gerçekleştirildiği Tespit Edilmekte Ve  (Iii) Kişisel Veri Işleme Faaliyetinin Ve Bu Faaliyetin Gerçekleştirilme Amacını Belirleyen Detaylar Ortaya Konulmaktadır.

Bu Kapsamda, KAPPA Tarafından Yürütülen Faaliyetlerde Işlenen Kişisel Veriler, KAPPA Tarafından İlgili Kişi’lere Yapılan Aydınlatmalarda Belirtilen Amaçlar Kapsamında, KAPPA Tarafından Yürütülen Faaliyetler Ile Bağlantılı Ve Söz Konusu Faaliyetlerin Yerine Getirilmesi Için Gerekli Olacak Şekilde Işlenmektedir.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı Ve Sınırlı Olma

KAPPA Tarafından Yürütülen Faaliyetler Sırasında, Elde Edilen Kişisel Veriler, KAPPA’nın Faaliyet Amaçlarıyla Ilgili Ve Söz Konusu Faaliyetlerin Gereksinimlerine Uygun Olacak Şekilde Işlenmektedir. Dolayısıyla, Yürütülen Faaliyetin Amacına Uygun Olmayan Ya Da Söz Konusu Faaliyetin Amacının Dışında Kalan Kişisel Veriler Işlenmemektedir. Bu Doğrultuda, KAPPA Tarafından Yürütülen Faaliyetler Kapsamında, Kişisel Veri Işlenmesiyle Gerçekleştirilmek Istenen Amaç Arasında Makul Bir Denge Sağlanarak Kişisel Veri Işleme Faaliyeti Söz Konusu Amacı Gerçekleştirecek Ölçüde Yapılmaktadır.

İlgili Mevzuatta Öngörülen Veya Işlendikleri Amaç Için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

KAPPA, Kişisel Verilerin Işlenmesi Sırasında Söz Konusu Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak Işlenmesini Sağlamak, Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Olarak Erişilmesini Önlemek, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Işlenmesini Ve Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Gerekli Tüm Idari Ve Teknik Tedbirleri Almış Olup Kişisel Verilerin Muhafazasını Bu Esaslara Uygun Olarak Sağlamaktadır. Bu Kapsamda, KAPPA’nın Internet Sitesinde Veri Saklama Ve İmha Politikası Da Yayınlanmıştır.

Bununla Birlikte KAPPA, Yürüttüğü Faaliyetler Sırasında Elde Ettiği Kişisel Verileri Ilgili Mevzuatta Belirlendiği Süre Ile Uygun Olarak; Mevzuatta Böyle Bir Süre Öngörülmemişse Verileri Işlendikleri Amaç Için Gerekli Olan Süre Kadar Saklamaktadır. Kişisel Verilerin Saklanmasını Gerektiren Amaçların Ortadan Kalkması Halinde Söz Konusu Veri Silinir, Yok Edilir Veya Anonim Hale Getirilir.

Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, İşlenme Amaçları Ve Aktarılması

Kişisel Verilerin Korunması

Kanun’un 3. Maddesi Kapsamında Kişisel Veri, “Kimliği Belli Veya Belirlenebilir Gerçek Kişiye Ilişkin Her Türlü Veri” Şeklinde Tanımlanmıştır.

KAPPA Tarafından Yürütülen Faaliyetler Kapsamında Kişisel Verilerin Korunmasına Ilişkin Idari Ve Teknik Tedbirler Ile Kurul Tarafından Belirtilen Önlemler Dikkat Ve Özenle Uygulanmaktadır. Bu Noktada KAPPA Bünyesinde, Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak Işlenmesinin Sağlanması Için Gerekli Şekilde Denetim Faaliyetleri De Yürütülmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

KAPPA Tarafından Yürütülen Faaliyetlerde, Kişisel Verilerin Işlenmesine Ilişkin Olarak Kanun’un 5. Maddesi Uyarınca Istisna Kapsamında Olan Durumlarda Açık Rıza Alınmamaktadır.

Buna Göre, Aşağıdaki Şartlardan Birinin Ve/Veya Birkaçının Varlığı Halinde İlgili Kişi’nin Açık Rızası Aranmaksızın Kişisel Verilerin Işlenmesi Mümkündür:

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Fiili Imkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin Ya Da Bir Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması Için Zorunlu Olması

Bir Sözleşmenin Kurulması Veya Ifasıyla Doğrudan Doğruya Ilgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin Işlenmesinin Gerekli Olması

Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi Için Zorunlu Olması

İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması

Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması Için Veri Işlemenin Zorunlu Olması

İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri Için Veri Işlenmesinin Zorunlu Olması

Bu Doğrultuda, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Işlenmesi Sırasında KAPPA Tarafından Kanun Ve Mevzuat Kapsamında Belirtilen Yükümlülüklere Tam Uyum Içinde Hareket Edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Kişisel Veriler, Kanun Ve Mevzuatta Belirtilen Usul Ve Esaslar Ile Işleme Şartlarına Uygun Olarak Işlenmektedir. Bu Doğrultuda Kişisel Veriler, KAPPA’nın Yürütmekte Olduğu Iş Faaliyetleri Kapsamında, Aşağıda Belirtilen Amaçlar Çerçevesinde, Söz Konusu Amaçlarla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olarak Işlenmektedir:

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Hak Ve Menfaatlerin Sağlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İşe Alım Ve İşten Çıkarma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Planlanması
 • Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi
 • Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Görüşmelerinin Gerçekleştirilmesi
 • Staj Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Ve Yürütülmesi
 • Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Denetim Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bakım Ve Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İşe Giriş-Çıkış Saatlerinin Tespit Edilmesi
 • Fazla Çalışma Ve UBGT Ücretlerinin Tespit Edilmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İşyerinin Güvenliğinin Sağlanması
 • Müşteri İlişkilerinin Sağlanması

KAPPA’nın Taraf Olduğu Sözleşmelere İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi

KAPPA’nın Faaliyetleri Sırasında Işlediği Kişisel Verilere Ilişkin Veri Işleme Amaçları KAPPA’nın Yürüttüğü Faaliyetler Ve Iletişimde Bulunduğu Kişi Özelinde Yapılan Aydınlatmalar Kapsamında Değişiklik Gösterebilecektir. Kişisel Verilerin Işlenmesine Ilişkin Aydınlatma Ve Bilgilendirme, İlgili Kişi’nin KAPPA Ile Kurduğu Hukuki Ilişkinin Niteliğine Bağlı Olarak, KAPPA Tarafından Yürütülen Faaliyet Ve Söz Konusu Hukuki Ilişki Özelinde Yapılmakta Olup Kişisel Veri Işleme Amaçları Da Bu Doğrultuda Değişiklik Göstermektedir. Bu Sebeple, Yukarıda Yazılı Olan Kişisel Veri Işleme Amaçları, KAPPA’nın Yürüttüğü Faaliyetler Kapsamında Olan Genel Amaçlardır. Yukarıda Yazılan Amaçlar, Kişisel Verileri Işlenen Her Bir İlgili Kişi Için Tümüyle Aynı Şekilde Uygulanabilir Olarak Yorumlanamaz. Bu Durum Aynı Zamanda, Kanun’un 4. Maddesi Kapsamında Kişisel Verilerin Hukuka Ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak, Doğru Ve Güncel Bir Şekilde, Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlar Kapsamında, Işlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olarak, Ilgili Mevzuatta Öngörülen Veya Işlendikleri Amaç Için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilerek Işlenmesi Ilkelerine Ve Kişisel Verilerin Korunmasına Ilişkin Sair Mevzuat’a Tam Uyum Sağlanmasının Bir Gereğidir. KAPPA’nın Kişisel Veri Işleme Amaçlarını Belirlemek Ve Bu Amaçlarda Değişiklik Yapmaya Ilişkin Her Türlü Hakkı Saklı Olup Işbu Politika, KAPPA’nın Bu Doğrultuda Herhangi Bir Hakkından Feragat Ettiği Şeklinde De Yorumlanamaz.

Kişisel Verilerin Aktarılması

KAPPA Tarafından Yürütülen Faaliyetler Sırasında, Kişisel Verileri Işleme Amaçları Kapsamında Kanun’un 8 Ve 9. Maddesi Ile Mevzuat’ta Belirtilen Şartlara Uygun Olarak Ve Gerekli Idari Teknik Ve Tedbirler Alınarak Yurtiçi Ve Yurtdışında Üçüncü Kişilere Aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Yurtiçine Aktarılması

Kanun’un 5/2. Maddesi Kapsamındaki Hukuki Sebeplerin Bulunması Halinde Kişisel Veriler, İlgili Kişi’nin Açık Rızasının Alınmasına Gerek Bulunmadan Aktarılabilmektedir. Kanun’un 5/2. Maddesinde Belirtilen Şartların Var Olmaması Halinde Ise Kişisel Verilerin Aktarılması Için İlgili Kişi’nin Açık Rızasının Alınması Talep Edilmektedir. Kişisel Verilerin Aktarılması Için İlgili Kişi’nin Açık Rızasının Gerekmesi Fakat İlgili Kişi’nin Açık Rızasının Bulunmaması Halinde Ise Söz Konusu Kişisel Veriler Aktarılmamaktadır. Kişisel Verilerin Aktarılması Durumunda, Kanun’un 8 Ve 12. Maddeleri Ile Kurul Tarafından Belirtilen Önlemler Doğrultusunda, Gerekli Tüm Idari Ve Teknik Tedbirleri Alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

KAPPA, Kanun Ve Mevzuat Kapsamında Belirtilen Yükümlülüklere Uygun Şekilde Ve Kurul Tarafından Belirlenen Yeterli Idari Ve Teknik Tedbirleri Alarak, Meşru Ve Hukuka Uygun Veri Amaçları Doğrultusunda Kişisel Verileri Yurtdışına Aktarabilmektedir. Kişisel Veriler, İlgili Kişi’nin Açık Rızasının Gerekmesi Durumunda İlgili Kişi’nin Açık Rızasına Başvurularak, Kanun’un 9. Maddesinde Belirtilen Hallerin Varlığı Halinde Ise İlgili Kişi’nin Açık Rızasına Başvurulmadan, Kurul Tarafından Ilan Edilecek Olan Yeterli Korumaya Sahip Ülkelere Aktarılabilecektir. Yeterli Korumanın Bulunmaması Halinde Ise Ilgili Veri Sorumlularının Yeterli Korumayı Taahhüt Etmesi Ve Kurul’un Izni Bulunması Halinde Ilgili Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı Yapılabilecektir.

İlgili Kişilerin Aydınlatılması

Kanun’un 10. Maddesi Ile 10.03.2018 Tarih Ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) Uyarınca, Veri Sorumlularına Kişisel Veri Işleme Faaliyetlerine Ilişkin Olarak İlgili Kişiler’in Aydınlatılması Yükümlülüğü Getirilmiştir. Bu Doğrultuda, KAPPA Tarafından Ilgili Kişilere Yapılan Aydınlatma Ve Bilgilendirme Faaliyeti Kapsamında Kanun Ve Tebliğ’e Uygun Olarak Aşağıdaki Konulara Yer Verilmektedir:

Veri Sorumlusunun Kimliği

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Işleneceği
 • Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi
 • İlgili Kişi’nin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel Verilerin Saklama Ve İmha Süreleri

Kişisel Verilere Ilişkin Saklama Ve Imha Süreleri, KAPPA’nın Internet Sitesinde Yayınlanan Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası’nda Belirlenmiştir. Kişisel Verilerin Saklanması Ve Imhasına Ilişkin Olarak Söz Konusu Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası Ile Mevzuat’ta Belirlenen Sürelere Uygun Olarak Hareket Edilmektedir.

Bunun Yanında, KAPPA Tarafından Işlenen Kişisel Veriler, Aşağıda Belirtilen Durumlarda Veya İlgili Kişi’nin Talebi Üzerine Ya Da Re’sen Silinir, Yok Edilir Veya Anonim Hale Getirilir:

Kişisel Verilerin Işlenmesine Esas Teşkil Eden Ilgili Mevzuat Hükümlerinin Değiştirilmesi Veya Ilgası

Kişisel Verilerin Işlenmesini Veya Saklanmasını Gerektiren Amacın Ortadan Kalkması

Kişisel Verileri Işlemenin Sadece Açık Rıza Şartına Istinaden Gerçekleştiği Hallerde Ilgili Kişinin Açık Rızasını Geri Alması

Kanun’un 11. Maddesi Gereği Ilgili Kişinin Hakları Çerçevesinde Kişisel Verilerin Silinmesi Ve Yok Edilmesine Ilişkin Yaptığı Başvurunun Kurum Tarafından Kabul Edilmesi

KAPPA’nın, Ilgili Kişi Tarafından Kişisel Verilerinin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Talebi Ile Kendisine Yapılan Başvuruyu Reddetmesi, Verdiği Cevabı Yetersiz Bulması Veya Kanun’da Öngörülen Süre Içinde Cevap Vermemesi Hallerinde; Kurul’a Şikâyette Bulunması Ve Bu Talebin Kurul Tarafından Uygun Bulunması

Kişisel Verilerin Saklanmasını Gerektiren Azami Sürenin Geçmiş Olması Ve Kişisel Verileri Daha Uzun Süre Saklamayı Haklı Kılacak Herhangi Bir Şartın Mevcut Olmaması

Teknik Ve İdari Tedbirler

KAPPA, Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması, Hukuka Aykırı Olarak Erişilmesinin Ve Işlenmesinin Önlenmesi Ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Imha Edilmesinin Önlenmesi Amacıyla, Kanun’un 12. Maddesi Ve Kanun’un 6. Maddesi Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Için Kurul Tarafından Belirlenen Esaslara Uygun Şekilde Gerekli Tüm Idari Ve Teknik Tedbirleri Almaktadır.

Teknik Tedbirler

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması Ile Kanun Ve Mevzuata Uygun Şekilde Saklama Ve Imha Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla KAPPA Tarafından Aşağıda Belirtilen Teknik Tedbirler Alınmaktadır:

 • Yetki Matrisi Yapılmaktadır
 • Yetki Kontrolü Yapılmaktadır
 • Erişim Logları Tutulmaktadır
 • Kullanıcı Hesap Yönetimi Yapılmıştır
 • Ağ Güvenliği Sağlanmıştır
 • Uygulama Güvenliği Sağlanmıştır
 • Şifreleme Yapılmaktadır
 • Saldırı Tespit Ve Önleme Sistemi Bulunmaktadır
 • Log Kayıtları Tutulmaktadır
 • Veri Kaybı Önleme Yazılımları Kullanılmaktadır
 • Yedekleme Yapılmaktadır
 • Yedeklemeler Şifreli Olarak Iletilmektedir
 • Güvenlik Duvarları Kullanılmaktadır
 • Güncel Anti-Virüs Sistemleri Kullanılmaktadır
 • Anahtar Yönetimi Yapılmaktadır
 • Log Kayıtları Kullanıcı Müdahalesi Olmayacak Şekilde Tutulmaktadır
 • Siber Güvenlik Önlemleri Alınmış Olup Uygulanması Sürekli Takip Edilmektedir
 • Kişisel Veri Içeren Dosyalar Kopyalanınca Bildirim Iletilmektedir
 • Verilerin E-Posta Ile Iletilmesi Halinde Söz Konusu E-Postalar, Şifreli Kurumsal E-Posta Adresleri Kullanılarak Iletilmektedir
 • Kişisel Veri Içeren Kayıt Ortamlarına Ulaşım Sağlanmasında Iki Kademeli Kimlik Doğrulama Sistemi Kullanılmaktadır

Yukarıda Belirtilen Teknik Tedbirler KAPPA’nın Faaliyetleri Kapsamında Gerek Duyulması Halinde Değiştirilebilecektir. Söz Konusu Teknik Tedbirlere Ilişkin Değişiklik Yapılması Halinde Işbu Politika Gerçekleştirilen Değişiklikler Doğrultusunda Güncellenir Ve Güncel Hali KAPPA’nın Internet Sitesinde Yer Alır.

İdari Tedbirler

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması Ile Kanun Ve Mevzuat’a Uygun Şekilde Saklama Ve Imha Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla KAPPA Tarafından Aşağıda Belirtilen Idari Tedbirler Alınmaktadır:

 • Kişisel Veri Içeren Ortam Ve/Veya Dokümanlar Kapalı Ve Kilitli Dolap Ve Çekmecelerde Tutulmaktadır
 • Kişisel Veri Içeren Ortam Ve/Veya Dokümanlara Erişim Sağlayabilecek Kişiler Belirli Ve Sınırlıdır
 • Çalışanlarla Gizlilik Protokolleri Imzalanmaktadır
 • Görev Değişikliği Olan Ya Da Işten Ayrılan Çalışanların Ilgili Alanlardaki Kişisel Verilere Erişim Yetkileri Kaldırılmaktadır
 • Çalışanlar Için Veri Güvenliği Konusunda Eğitim Ve Farkındalık Çalışmaları Yapılmaktadır
 • Kişisel Veri Güvenliği Politika Ve Usulleri Belirlenmektedir
 • Kişisel Veri Güvenliğinin Sağlanmasına Ilişkin Denetimler Yapılmaktadır
 • Kişisel Veri Içeren Ortamlara Giriş Çıkışlarda Gerekli Güvenlik Önlemleri Alınmaktadır
 • KAPPA’nın Taraf Olduğu Sözleşmelerde Gizliliğe Ilişkin Hükümler Ile Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak Korunmasına Ve Işlenmesine Ilişkin Hükümlere Yer Verilmektedir
 • Kişisel Veri Içeren Ortamların Dış Risklere (Yangın, Sel Vb.) Ve Erişim Yetkisi Olmayan Kişilere Karşı Güvenliği Sağlanmaktadır
 • Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanmasına Ilişkin Mevcut Risk Ve Tehditler Belirlenmektedir
 • Veri Işleyen Hizmet Sağlayıcıların Kişisel Verilerin Korunmasına Ilişkin Farkındalığı Sağlanmaktadır
 • VERBİS Bildirimi Yapılmıştır
 • KAPPA’nın Yürüttüğü Faaliyetler Kapsamında Kişisel Verilerin Işlenmesine Ve Korunmasına Ilişkin Olarak Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası Hazırlanarak KAPPA’nın Internet Sitesinde Yayınlanmıştır
 • Kişisel Verilerin Saklanması Ve Imha Edilmesine Ilişkin Olarak Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası KAPPA’nın Internet Sitesinde Yayınlanmıştır

Yukarıda Belirtilen Idari Tedbirler KAPPA’nın Faaliyetleri Kapsamında Gerek Duyulması Halinde Değiştirilebilecektir. Söz Konusu Idari Tedbirlere Ilişkin Değişiklik Yapılması Halinde Işbu Politika Gerçekleştirilen Değişiklikler Doğrultusunda Güncellenir Ve Güncel Hali KAPPA’nın Internet Sitesinde Yer Alır.

Çerez Kullanımı Ve Çerez Politikası

Çerez Nedir?

Çerez, Ziyaret Edilen Internet Sitesi Tarafından Tarayıcınıza Gönderilen Küçük Bir Metin Parçasıdır. Sitenin Ziyaretinizle Ilgili Bilgileri Hatırlamasına Yardımcı Olur. Bu Da Siteyi Tekrar Ziyaret Ettiğinizde Size Kolaylık Sağlayabilir Ve Siteyi Daha Kullanışlı Hale Getirebilir.

Çerez Kullanımı

KAPPA’nın Internet Sitesinde (https://www.kappa.gen.tr) Çerez Kullanımı Bulunmamaktadır. Bu Doğrultuda, Çerez Niteliğinde Elde Edilen Kişisel Verilerin Işlenmesi Faaliyeti De Söz Konusu Değildir. KAPPA Tarafından Internet Sitesinde Çerez Kullanımı Gerçekleşmeye Ve Bu Yolla Kişisel Veri Işlenmeye Başlanması Halinde Çerez Kullanımına Ilişkin Olarak Ayrıca Detaylı Ve Güncel Bir Çerez Politikası Yayınlanacaktır.

Politika’nın Güncellenmesi

İşbu Politika, KAPPA’nın Faaliyetleri Kapsamında Ihtiyaç Duyuldukça Düzenlenerek Güncellenir.

Politika’nın Yayınlanması, Saklanması Ve Yürürlüğe Girmesi

İşbu Politika, Fiziksel Ortam Ve Elektronik Ortamlar Olmak Üzere Iki Farklı Ortamda Bulundurulur Ve KAPPA’nın Internet Sitesinde Kamuya Açılır. Basılı Fiziki Nüshası KAPPA’nın Irtibat Kişisi Tarafından Saklanır. İşbu Politika, KAPPA’nın Internet Sitesinde Yayınlanmasından Itibaren Yürürlüğe Girmiş Sayılır.